Sandblom & Company Utveckling AB

Ledningsgrupper

Sandblom & Company

Det börjar i ledningsgruppen

Om målet är att få en hel organisation att fungera effektivt måste det börja rätt. Tänk på ”viskleken”. Om budskapet är oklart redan från början finns det ingen möjlighet att nå ända fram med det som behövde kommuniceras. Tvärtom behöver en ledningsgrupp vara noggrann med att skapa samsyn kring organisationens / verksamhetens uppdrag – och därefter formulera själva ledningsgruppens uppdrag och syfte. När den plattformen är lagd ökar möjligheterna för att nå vidare med budskapet ut i resten av organisationen.

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

En ledningsgrupp förväntas ofta arbeta med komplexa frågor på strategisk nivå. Det kräver god mognad och förmåga inom två dimensioner, VAD och HUR. Vad-frågorna handlar enkelt uttryckt om att göra rätt saker. Själva syftet med en ledningsgrupp är att man tillsammans ska kunna fatta klokare och mer underbyggda beslut än vad chefen kan göra på egen hand. Då krävs att gruppen har kommit långt i sin mognad. Detta är vad vi syftar på med Hur-frågorna. Först när medlemmarna upplever en tillräcklig grad av trygghet, tillit och andra grundläggande psykologiska behov kan vi förvänta oss att gruppen blir framgångsrik i Vad-et.  Vad och Hur måste således samspela!

 

Detta uppdrag är samtidigt ett exempel på när vi specialutbildar underkonsulter för att hantera uppdragets bredd och säkerställa leverans över tid. Vi använder MTAM för utveckling av ledningsgrupper. Dels ger det oss och kunden en bas av forskning och teoretisk förståelse för ledningsgruppen som fenomen. Det ger oss också ett mätverktyg som är ovärderligt när vi ska staka ut vägen för de insatser som den specifika gruppen bäst behöver. Läs mer om MTAM här .

Ett exempel: En hel sektor i behov av förändring​

Efterfrågan, konkurrensen och därmed behovet av samverkan växer i många branscher. Hur möter man den förändringen samtidigt som man ska ligga i framkant och arbeta med de dagliga uppgifterna? Det var en fråga för ledningsgruppen. Vårt uppdrag var att skapa förståelse och effektivitet mellan sektorer inom samma bransch.

Rent konkret utvecklade vi ett traineeprogram där vi lärde traineer och hela organisationer att samverka i syfte att förstå varandras behov och skapa relationer som möjliggör faktiska åtgärder. En pilot genomfördes. Resultatet uppfattades som så bra att ett andra program initierades medan piloten pågick. Just nu pågår program nummer sju!

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

Under de senaste decennierna har flertalet organisationer valt att styras en ledningsgrupp. Skälet är att en väl fungerande grupp människor tenderar att ta klokare beslut än vad den enskilda individen gör. Sandblom & Company arbetar med ledningsgrupper på alla nivåer. För att tydliggöra nuläget i de tre dimensionerna kartlägger vi med hjälp av en väl beprövad metod, MTAM.

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte

I arbetet med att utveckla styrning och ledning är mitt samarbete med Sandblom & Company värdefullt. De är väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet och är kunniga i frågor om ledarskapsutveckling. Genom sin kompetens, tydlighet och ödmjukhet är de ett stöd för mig för att hålla höjd och fokus i arbetet med organisations- och ledarskapsutveckling och särskilt i utveckling av ledningsgruppens inre arbete.