Sandblom & Company Utveckling AB

Indirekt ledarskap

Direkt ledarskap innebär att ledaren och den som blir ledd har möjlighet att reagera på varandras beteenden, mail eller telefonsamtal. I det indirekta ledarskapet finns inte denna möjlighet. Istället handlar det om att påverka någon som finns två eller fler steg bort. Att leda genom andra. Detta är en utmanande verklighet framförallt för chefer på strategisk nivå.

Här kan du se en föreläsning om Indirekt ledarskap som 

Sandblom & Company höll på Chalmers i september 2021

Sandblom & Company Utveckling AB

En större organisation med flera hierarkiska nivåer kan liknas vid viskleken, där en rad med personer för information vidare steg för steg. Länk för länk, i en kedja. På ett barnkalas är det roligt när den som står sist ropar ut informationen så som denna har förstått den. Ju högre grad av missförstånd desto roligare. I en organisatorisk verklighet är det inte lika roligt. Men lika vanligt.

 

 Det finns all anledning att skapa förståelse för det indirekta ledarskapets komplexitet och hur man behöver agera för att minska riskerna för missförstånd och istället skapa förutsättningar för en kommunikation som skapar Tillit, Engagemang för det samlade målet och en känsla av Delaktighet.

 

Vi kan se att förståelsen för hur organisatoriska nivåer hänger samman inte bör vara något som endast chefer på strategisk nivå bör känna till. Tvärtom kan vi se att det är mycket gynnsamt för helheten om medarbetare på alla nivåer är införstådda med vilka förväntningar som finns och hur allt är tänkt att hänga samman.

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Carina Halvord
VD/CEO / Universeum

Carina Halvord

I samband med att Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, fyllde 15 år riktade vi blickarna 15  år framåt i tiden för att förstå hur vi kan göra mer nytta för fler. Det skickade iväg oss i ett omfattande utvecklingsprogram som på ett grundläggande sätt förändrar verksamheten. Som ett led i utvecklingen av ett NYTT Universeum adresserar vi vårt ledarskap och medarbetarskap i syfte att skapa ETT Universeum där var och en av oss har samsyn om syfte och mål och med tillit, engagemang och en stark känsla av delaktighet får växa personligen och bidra till enastående kunduppleveser, medarbetarupplevelser och en långsiktig hållbarhet.   Med stöd av Christian Sandblom & Co har vi i vårt inre utvecklingsarbete fått en verktygslåda där vetenskapliga modeller och begrepp har hjälpt oss att med enkelhet förstå delar och helhet samt att få gemensam vokabulär och arbetssätt. Att innehållet är forskningsbaserat har varit viktigt för oss. Att Christian Sandblom själv har levererat med hög trovärdighet, lyhördhet, tydlighet och energi har varit avgörande. Det har stimulerat vårt lärande och vår löpande kommunikation runt dessa frågor. Effekterna av de workshops och arbeten vi har genomfört tillsammans har gett omedelbara positiva effekter samtidigt som vi fått grundläggande kunskaper och redskap för att uthålligt och långsiktigt arbeta med vår inre utveckling.