Sandblom & Company Utveckling AB

Recensioner

Sandblom & Company

På Sandblom & Company har vi höga ambitioner. Kunden har dock alltid rätt.

Med det menar vi att vår ambition är en sak men att kundens upplevelse avgör huruvida vi har lyckats med vårt uppdrag. Samsyn mellan kund och konsult är därför central. På samma sätt som vi vill ha tydlighet mellan chef och medarbetare vill vi själva erbjuda tydlighet mellan kunden och utföraren. Grunden för samarbetet börjar när beställningen formas, vilket kräver beställarkunskap i kombination med konsultens expertis och förmåga.

Så tycker våra kunder

Ulrika Qvist
Kvalitets- och utvecklingschef

Ulrika Qvist

Vi har anlitat Sandblom & Company för en satsning på teamet, en teamutveckling. Christian har en enastående förmåga att skapa fina förutsättningar för trygga och öppna, men också utmanande dialoger och varvar skickligt med teoretisk kunskap om teamutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi fyllde tillsammans 3,5 dagar med fokus på teamet och det vi skapade under dessa dagar ligger kvar som en stabil plattform för vår fortsatta utveckling!

Mikael Fellenius
VD

Mikael Fellenius

Mediebranschen befinner i stor omvärldsförändring och strategiska vägval blir avgörande för företag inom sektorn för framtida konkurrensförmåga och position. Film i Västs ledningsgrupp har, med hjälp av Christian Sandbloms metodiska och beprövade processledning, genomfört en uppdaterad mål- och visionsformulering och strategisk plan. Vi rekommenderar varmt Christian som ledningsstöd och facilitator i strategi- och ledarskapsutvecklingsfrågor.

Gunilla Edmundsson och Nina Zita
Verksamhetschef och utvecklare

Gunilla Edmundsson och Nina Zita

Vi blev inbjudna till en kollegas ledningsgrupp och de beskrev för oss hur de med ditt stöd gjort en förändringsresa och att de nu tillsammans landat i ledningsgruppens uppdrag. De upplever att de i högre grad fokuserar på strategiska frågor inom prioriterade områden under sina ledningsgruppsmöten. De samarbetar lättare i mindre forum i frågor som inte behöver tas upp i hela ledningsgruppen. De har skapat ett öppnare arbetsklimat som präglas av tillit och deras arbetsglädje har ökat. Vi blev så inspirerade av detta! Särskilt med tanke på att det stöd du gett dem är grundat i väl beprövade teorier och verktyg. Vi tänker oss ett liknande upplägg och undrar om du skulle ha möjlighet att ta dig an ett sådant uppdrag?

Malin Aronsson
Kommundirektör

Malin Aronsson

Kungsbacka kommun har under flera år samarbetat med Christian på Sandblom & Company med utbildningar inom Utvecklande ledarskap och olika ledningsgruppsutvecklingsinsatser. Christian är mycket skicklig och kunnig och en väldigt uppskattad utbildare. Under 2022 inledde vi tillsammans med Christian en stor kommunövergripande satsning på att utbilda samtliga medarbetare i kommunen inom det utvecklande medarbetarskapet

Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte

I arbetet med att utveckla styrning och ledning är mitt samarbete med Sandblom & Company värdefullt. De är väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet och är kunniga i frågor om ledarskapsutveckling. Genom sin kompetens, tydlighet och ödmjukhet är de ett stöd för mig för att hålla höjd och fokus i arbetet med organisations- och ledarskapsutveckling och särskilt i utveckling av ledningsgruppens inre arbete.

Carina Halvord
VD/CEO / Universeum

Carina Halvord

I samband med att Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, fyllde 15 år riktade vi blickarna 15  år framåt i tiden för att förstå hur vi kan göra mer nytta för fler. Det skickade iväg oss i ett omfattande utvecklingsprogram som på ett grundläggande sätt förändrar verksamheten. Som ett led i utvecklingen av ett NYTT Universeum adresserar vi vårt ledarskap och medarbetarskap i syfte att skapa ETT Universeum där var och en av oss har samsyn om syfte och mål och med tillit, engagemang och en stark känsla av delaktighet får växa personligen och bidra till enastående kunduppleveser, medarbetarupplevelser och en långsiktig hållbarhet.   Med stöd av Christian Sandblom & Co har vi i vårt inre utvecklingsarbete fått en verktygslåda där vetenskapliga modeller och begrepp har hjälpt oss att med enkelhet förstå delar och helhet samt att få gemensam vokabulär och arbetssätt. Att innehållet är forskningsbaserat har varit viktigt för oss. Att Christian Sandblom själv har levererat med hög trovärdighet, lyhördhet, tydlighet och energi har varit avgörande. Det har stimulerat vårt lärande och vår löpande kommunikation runt dessa frågor. Effekterna av de workshops och arbeten vi har genomfört tillsammans har gett omedelbara positiva effekter samtidigt som vi fått grundläggande kunskaper och redskap för att uthålligt och långsiktigt arbeta med vår inre utveckling.

Marika Abrahamsson
Avdelningschef utbildningsförvaltningen

Marika Abrahamsson

Teoretisk grund och evidensbaserade metoder har varit självklara utgångspunkter för arbetet i att utveckla ledningsgruppens förmåga att samverka i komplexa frågor på strategisk nivå. Stringent, engagerat och med en stor dos värme har utbildaren, konsulten och handledaren Christian Sandblom bidragit till fördjupade kunskaper på flera plan utifrån att leda i förändring med mitt ledarskap, gruppen och organisationen som verktyg.

Malin Kindstedt
Grundare och VD

Malin Kindstedt

Vi på ALFRED Consulting har sedan bolaget bildades 2015 haft en stark årlig tillväxt, parallellt med att vi har etablerat ett nytt varumärke på marknaden inom fastighet och byggbranschen. Vi har haft en kontinuerlig tillväxt sedan start, där vi gått från att vara tre anställda till att idag 2022 vara drygt 30st anställda på två olika orter i Sverige. Då vi är ett konsultföretag har vår strategi från start varit att investera i vår personal och tidigt etablera en bra och hållbar ledarplattform. En av våra samarbetspartners har under vägen varit Christian Sandblom.  Med ett högt personligt engagemang och oerhörd förmåga att lyssna in och känna av sin kund har Christian varit ett viktigt och bra stöd i olika frågeställningar inom ledarskap för både mig som VD, och även för våra personalansvariga och dess medarbetare. Christian har med sin gedigna erfarenhet och kunskap inom utvecklande ledarskap varit ett mycket uppskattat och viktigt stöd i både etablering av en gemensam plattform på ALFRED och i vårt arbete med att kontinuerligt utveckla vårt ledarskap i takt med vår tillväxt och utveckling av företaget. Jag kan därför varmt rekommendera Christian Sandblom och Sandblom & Company.

Fredrik Torstensson
Avdelningschef ledningsnät

Fredrik Torstensson

Kommentar: Ett professionellt bemötande och agerande rakt igenom både i förberedelser och utförande. Kursledarna har uppvisat fingertoppsförmåga och anpassat innehåll och upplägg efter gruppen löpande med stor flexibilitet allteftersom beroende på vad som händer under tillfällena. Fått både gruppen och individen att känna sig trygga och öppna upp inför varandra vilket skapat förutsättningar för utveckling och samarbete.

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Ulrika Granfors

Genom sitt långsiktiga partnerskap med oss i Kungsbacka känner Christian vår organisation, vårt mindset och den förflyttning vi vill åstadkomma. Det ger oss en flygande start på allt hans engagemang hos oss. Jag uppskattar särskilt Christians förmåga att på ett väldigt vänligt sätt utmana mig att verkligen göra de beteendeförändringar som krävs för att jag och vi ska kunna ta de stora utvecklingskliv som krävs för framtiden.