Ledarskap / Chefskap

Grupp

Vi arbetar med ledarskap i bred bemärkelse. Ofta handlar det om ledarskap för chefer gentemot medarbetare, men vi ser ledarskap i varje situation där någon kan tänkas följa. Det ger oss tre dimensioner; Att leda sig själv, Att leda andra och Att leda verksamhet.

Vi utgår ifrån den forskning och det förhållningssätt som försvarshögskolan sammanfattar i det Utvecklande ledarskapet (UL). För att nå goda resultat bör man enligt detta gedigna forskningsunderlag undvika Destruktiva beteenden i såväl aktiv som passiv form. Man bör inte heller nöja sig med ett ledarskap som utgår ifrån Krav och Belöning eller Kontroll. Istället bör man sträva efter beteenden som utvecklar dem man leder. Hur gör då ledare som utvecklar?

  • De upplevs som föredömen i sitt sätt att agera och leva efter tydliga värderingar.
  • De visar personlig omtanke, ger stöd och hanterar konflikter på ett sätt som stärker individen.
  • De inspirerar och motiverar genom att delegera, ge förtroende och uppmuntra delaktighet och kreativitet.

I vilken grad en ledare kan ägna sig åt dessa utvecklande beteenden beror dock på en rad omständigheter. Dels allt som rör ledaren själv såsom livsåskådning, fysiska och psykiska förutsättningar, men också t.ex. fackkompetens och förmåga att hantera stress. Dels allt som hör till omgivningen där vi behöver ha förståelse för  det som påverkar på omvärldsnivå, inom organisationen och inom gruppen. Sammantaget kan man alltså säga att hur man kan och bör bete sig ”beror på”. Den som har god förståelse för sig själv den miljö man verkar i har alltså kommit en bra bit på väg.

Exempel: En organisation med ca 1 500 anställda har många chefer
I en stor organisation finns många chefer. För att säkerställa kvaliteten på ledarskapet inom organisationen påbörjades ett intensivt arbete att ta fram ett gediget och processinriktat
program för enhetscheferna som är nyckelpersoner i sitt ledarskap för dem som är organisationens utförare av själva uppdraget. Vi baserade chefsprogrammet på det vetenskapligt baserade ”Utvecklande ledarskap”. Fokus dels på det individuella men också på deras faktiska ledande på hemmaplan gentemot sin medarbetare.
Idag känner medarbetarna större förtroende för sina chefer. Cheferna har fått stöd inom sina
respektive utvecklingsområden för att bli bättre ledare och redan nu kan ledningsgruppen se
en rad förbättringar av resultatet i form av exempelvis färre sjukskrivningar.

Ledarskapet är organisationens smörjmedel. I årtusenden har människan med intresse och
fascination studerat ledarskapet och det finns oändliga mängder med litteratur på området.
Sedan ett tiotal år finns det också vetenskapligt framtagna sammanställningar över denna litteratur
och konstateranden kring vilket ledarskap som leder till bästa möjliga Individuella utveckling och ett
gott organisatoriskt resultat. Denna sammanställning och vidare forskning i svenska förhållanden
har gjorts av Svenska Försvarhögskolan och har fått namnet Utvecklande ledarskap (UL), vilket utgör
en plattform i vårt arbete med att skapa effektivt ledarskap på alla nivåer.

Läs mer om ”Utvecklande ledarskap” här.