IMGD – Integrerad modell för grupputveckling

IMG_5523_pussel

Susan Wheelan beskriver att en grupps utveckling omfattar fem faser. Hennes modell,
Integrerad modell för grupputveckling (IMGD),
som hon formulerade år 2005, beskriver fyra stadier i en grupps utveckling och ytterligare ett stadie för att åskådliggöra gruppens upplösande. Modellen sammanfattar aktuell forskning och har
inslag från andra modeller inom området för grupputveckling.

Se en kort film där Susan Wheelan blir intervjuad om effekterna på samhället i stort
av en sund och bra gruppdynamik.

Susan Wheelan – Youtube (1:14)

 

De fem faserna
FAS 1 – Tillhörighet och trygghet
FAS 2 – Opposition och konflikt
FAS 3 – Tillit och struktur
FAS 4 – Arbete och produktivitet
FAS 5  – Upplösning

Enligt Wheelans forskning finns dessa utvecklingsstadier i alla arbetsgrupper.
De är förutsägbara i ovanstående ordning och man kan se ett tydligt mönster för
hur länge ett stadie varar innan gruppen går vidare till nästa. Att förstå vad som
sker i en grupps olika stadier är viktigt både för ledare och medarbetare.

Att överleva grupputveckling
•    Att ha kunskap om att vi behöver gå igenom olika stadier som ibland är törnbeströdda.
•    Tar minst ett halvår att bli ett högpresterande team
•    Tålamod! Det tar tid för en grupp att komma fram till vad målen innebär, hur de ska uppnås och vem som ska göra vad.
•    Förvänta dig oklarheter i början
•    Förvänta dig konflikter. Konflikter är något positivt i utvecklandet av tillit. (undvik personliga fejder)
•    Uppmuntra feedback och regelbundna avstämningar

FAS 1 – TILLHÖRIGHET OCH TRYGGHET
Den första fasen karakteriseras av att gruppen är beroende av den utpekade ledaren.
Trygghet är mycket viktigt och att man strävar efter att känna tillhörighet till gruppen.
Trygghet innebär att förstå vad som händer, vilka andra som ingår i gruppen och vilka förväntningar
som finns på medlemmarna. För att inte riskera sin trygghet så är man försiktig,
undviker konflikter eller att sticka ut för mycket. Det finns en rädsla att bli utesluten,
att inte få
vara med, så därför håller sig gruppens medlemmar till det som tros vara normen.
Sammanfattningsvis så är medlemmarna mer intresserade av att vara accepterade än av
uppgiften. Detta gör också att man är ovillig att uttrycka avvikande åsikter.

FAS 2 – OPPOSITION OCH KONFLIKT
Här försöker gruppmedlemmarna göra sig fria från beroendet av ledaren. Ett av de första
tecknen är att ledaren ifrågasätts samtidigt som medlemmarna själv inbördes börjar kämpa om
eller ifrågasätta varandras tolkning av uppgifter och mål för gruppen. Ett annat kännetecken är
behovet av särskiljande och individualisation som uppträder. Medlemmarna behöver bli sedda
som individer. I detta ingår att både uppfattas och att vara kompetent samt ha en given roll
i gruppen. Målet under denna fas är att just klargöra gruppens mål och skapa en gemensam
struktur och kultur inom gruppen. Konflikter och meningsskiljaktigheter är vanliga här.
Vissa grupper fastnar i detta stadium, då stress och konflikter tar huvudparten av deras
uppmärksamhet och energi. Gruppen som tar sig igenom detta stadium genom att finna
former för god konflikthantering.

FAS 3 – TILLIT OCH STRUKTUR
Då medlemmarna framgångsrikt arbetat sig igenom konflikter och meningsskiljaktigheter
så etableras en känsla av ömsesidigt beroende. Relationerna i gruppen kännetecknas nu
mer av tillit och förtroende. Personerna i gruppen känner sig mer säkra på ledaren och på
varandra. Behovet av att markera revir och sin egna position skjuts i bakgrunden.
Fokus blir nu mer på uppgiften genom att utveckla strukturer, mål och fördelning av arbetet.
Kommunikation i denna fas är öppnare och mer inriktad på uppgiften.
Många grupper når aldrig denna fas, speciellt om de arbetar i en organisation som betonar
konkurrens inom eller mellan grupper.

FAS 4 – ARBETE OCH PRODUKTIVITET
Här är gruppen ett högpresterande team. Nu finns ett effektivt och intensivt samarbete inom
gruppen. Rollerna i gruppen är klargjorda och kommunikationen är öppen. Energin används till
arbetsuppgifterna och måluppfyllelse istället för att ödslas på konflikter. Arbetet blir mer
lustfyllt och kreativt och både kvalitet och kvantitet ökar. Ansvartagandet från alla i gruppen
gentemot uppdraget är nu maximalt.

FAS 5 – UPPLÖSNING OCH AVSLUT
Här ändras gruppstrukturen och återgång till frågor från tidigare stadier är vanligt. Ledaren bör
här se till att möjlighet ges att utvärdera gruppens arbete, att medlemmarna i gruppen ger
varandra feedback och ger uttryck för sina känslor i denna fas. Det hjälper dem att fungera
bättre i framtida gruppkonstellationer.

AVSLUTNINGSVIS
En effektiv grupputveckling måste alltid utgå från det utvecklingsstadie som gruppen befinner
sig på, och insatserna som görs för att utveckla gruppen skall anpassas efter det aktuella
nuläget. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan ledare, medarbetare och de dynamiska
krafter som genomsyrar en grupp.
Wheelan menar vidare att fokus ska ligga på behov som finns i gruppen som system, istället för
på behoven hos medlemmarna i gruppen som individer.
I ett effektivt och högpresterande team tar alla medlemmar ansvar för både gruppens fram-
och motgångar. Det är inte enbart ledarens fel om det går dåligt, teamet tar ett gemensamt
kollektivt ansvar.